องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ยี่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.นาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
photo การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น WE STRONG
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กร
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3