องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสรวีย์ ขันโททอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วนโทร : 095-1697533
นายวสันต์ ปุ่นสกุล
นักวิชาการศึกษา
สายด่วนโทร : 085-7521929
นายบวร กงกาหน
นักทรัพยากรบุคคล
สายด่วนโทร : 0823013198
จ่าสิบโทวิรากร สัมพโว
เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 063-9295619
จ่าเอกอาทิตย์ มูลเสนา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
สายด่วนโทร : 088-5691943
นางสาวกนกวรรณ มารภูมิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
สายด่วนโทร : 092-2680697
นางสาววรรณภา หนูแจ่ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วนโทร : 0973201297
นางสาวรุ่งนภา พันธ์วงศา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนโทร : 082-3094899
นางสาวสมจิตร มุลเชียงใต้
ครู
สายด่วนโทร : 0657589937
นางรัตมณี กงกาหน
ครู
สายด่วนโทร : 0657589937
นางวัชราภรณ์ โวระแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 0946529653
นางสาววรรณรญา สุวรรณการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 081-9654290
นางประไพ ศรีชัยมูล
ครูชำนาญการ
สายด่วนโทร : 081-0573198
นางสาวภัทรวดี ทองเหลา
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 094-4840013
นางสุพิท สังคะโห
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 085-0050435
นายวีระ สีทวนฐาน
พนักงานขับรถ
สายด่วนโทร : 063-8343278
นายชัยมงคล กงกาหน
พนักงานขับรถบันทุกน้ำ
สายด่วนโทร : 086-4331810
นายบุญเวิน สูงเสริฐ
จ้างเหมาคนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 099-0371187
นายกำจัด แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
สายด่วนโทร : 082-9823520
นางสาววรรณภา เรืองบุดดี
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายหนูเกิน สูงเสริฐ
จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง
นายสุพรรณ สุวรรณภักดี
พนักงานกู้ชีพ
นายสนองสินธ์ นามแก้ว
พนักงานกู้ชีพ
นายฉลาด ภูตามเงิน
พนักงานกู้ชีพ