ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง