องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิมล สารผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
สายด่วนโทร : 062-6108553
นายสมพันธ์ เทพาศักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
สายด่วนโทร : 080-7376558
นายมนูญ วิชาชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 098-1944579
นางสาววัชรินทร์ รักษาภักดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 062-9869039
account_box สมาชิกสภา
นางยรรยงค์ มาศงามเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายบุญช่วย ราตรีวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นางวันเพ็ญ สิทธิสาร
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 1
นายสุพจน์ หีบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 3
นายพุทธ ใคร่นุ่นกา
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 4
นายชัยนเรศ หิตะคุณ
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สายด่วนโทร : 0816704839
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสรวีย์ ขันโททอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วนโทร : 095-1697533
นายวสันต์ ปุ่นสกุล
นักวิชาการศึกษา
สายด่วนโทร : 085-7521929
นายบวร กงกาหน
นักทรัพยากรบุคคล
สายด่วนโทร : 0823013198
จ่าสิบโทวิรากร สัมพโว
เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 063-9295619
จ่าเอกอาทิตย์ มูลเสนา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
สายด่วนโทร : 088-5691943
นางสาวกนกวรรณ มารภูมิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
สายด่วนโทร : 092-2680697
นางสาววรรณภา หนูแจ่ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วนโทร : 0973201297
นางสาวรุ่งนภา พันธ์วงศา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนโทร : 082-3094899
นางสาวสมจิตร มุลเชียงใต้
ครู
สายด่วนโทร : 0657589937
นางรัตมณี กงกาหน
ครู
สายด่วนโทร : 0657589937
นางวัชราภรณ์ โวระแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 0946529653
นางสาววรรณรญา สุวรรณการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 081-9654290
นางประไพ ศรีชัยมูล
ครูชำนาญการ
สายด่วนโทร : 081-0573198
นางสาวภัทรวดี ทองเหลา
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 094-4840013
นางสุพิท สังคะโห
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 085-0050435
นายวีระ สีทวนฐาน
พนักงานขับรถ
สายด่วนโทร : 063-8343278
นายชัยมงคล กงกาหน
พนักงานขับรถบันทุกน้ำ
สายด่วนโทร : 086-4331810
นายบุญเวิน สูงเสริฐ
จ้างเหมาคนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 099-0371187
นายกำจัด แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
สายด่วนโทร : 082-9823520
นางสาววรรณภา เรืองบุดดี
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายหนูเกิน สูงเสริฐ
จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง
นายสุพรรณ สุวรรณภักดี
พนักงานกู้ชีพ
นายสนองสินธ์ นามแก้ว
พนักงานกู้ชีพ
นายฉลาด ภูตามเงิน
พนักงานกู้ชีพ
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชาญยุทธ์ สมบรูณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สายด่วนโทร : 097-1656503
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอนุพงษ์ แก้วศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนโทร : 0813926907
นางสาวสุกัญญา พลคะชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สายด่วนโทร : 080-7586551
นางสาวสุภิญญา จ้อยนุแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนโทร : 064-1058003
นางสาวสมฤดี มุกอาสา
จ้างเหมาธุรการกองคลัง
สายด่วนโทร : 063-8697924
นางวัลภา สุขจิต
จ้างเหมาธุรการกองคลัง
สายด่วนโทร : 092-3903093
account_box กองช่าง
นายโพธิวุฒิ โพธิ์ศรีดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สายด่วนโทร : 098-6014675
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
สายด่วนโทร : 081-7896663
นายวุฒิชัย นาสิงห์ทอง
จ้างเหมาส่วนโยธา
สายด่วนโทร : 083-0147232
นายบุณมา ศรีชัยมูล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
สายด่วนโทร : 080-7372457
นายสุรศักดิ์ บุดดีคำ
จ้างเหมาคนขับรถกระเช้า
สายด่วนโทร : 086-9497533
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สายด่วนโทร : 081-6704839
นายประจวบ แก้วร่องคำ
นักพัฒนาชุมชน
สายด่วนโทร : 086-2411581
นางสาวกนกวรรณ กุลเมืองโดน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนโทร : 093-1829772
นางสาวจันธิมา ปานสีดำ
จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน