messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
check_circle วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
พันธกิจ หมายถึงขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 1. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว หลังฤดูเก็บเกี่ยว 2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 3. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว มีไฟฟา ระบบประปาอย่างทั่วถึง 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 5. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 6. มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพการเกษตร 7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ 8. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน 10. ส่งเสริมการบริการอย่างประทบใจ