messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สายด่วนโทร : 0816704839