องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
insert_drive_file 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file 2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-7-พ.ศ.256
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file 3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file 4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file 9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 10.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file 14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file 17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file 19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file 21.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3